Leverans banner

Uppdrag verkstadsindustri

Förbättra leveransprecisionen och minska kapitalbindningen

Bransch:
Verkstadsindustri med 150 medarbetare varav 130 ingick i produktionsorganisationen.

Befattning:
COO (Chief Operating Officer) /Operativ chef

Mål:
Öka leveransprecisionen och minska kapitalbindningen.

Beskrivning:
Kunden hade akut behov av att öka leveransprecision från produktion till systerbolag med bibehållen kvalitet. Utöver detta fanns det problem med otydlig ledning, oklara processer samt bristande internkommunikation inom företaget. Allt detta skulle ske på kort tid. Konsulten inventerade och klargjorde vilka processer och prioriteringar som krävdes för fortsättningen. Den interna kommunikationen förbättrades, vilket skapade ett bättre samarbete inom bolaget. Målsättningarna blev tydliga genom måltal och konsulten förde kontinuerlig dialoger och gjorde uppföljning med berörda personer och avdelningar inom företaget kring uppnådda resultat och vad som kunde förbättras ytterligare.

Resultat:

  • På mindre än tre månader förbättrades leveransprecisionen från ca 45 % till mer än 90 %.
  • Samtidigt minskade kapitalbindningen i lager med mer än 30% och
  • antalet öppna reklamationer minskade med över 80%.

Låt oss samarbeta!