Sevenco_referens_gamla meriter web

Med erfarenhet att hitta nya lösningar.

Så kapades 87 % av ledtiden.

Ett ledande läkemedelsföretag kontaktade Sevenco och var i behov av att utmana en av de befintliga processerna. Viktigaste orsaken var att reducera ledtiden och minska mängden arbete som inte tillförde värde. För att optimera ledtiden beslöts att introducera Lean Management och att coacha organisationen i att använda metodiken.

När projektet startade var den totala tillverkningstiden mer än 400 dagar och involverade tre olika tillverkningsenheter, från substanstillverkning till paketerad produkt. Målet var att minska ledtiden med 50 % och därmed nå en ledtid på ca 200 dagar.

Ett tvärfunktionellt team med medlemmar från de tre tillverkningsenheterna sattes samman. Teamet började med att genomlysa den befintliga tillverkningsprocessen med hjälp av en värdeflödesanalys (VSM). Man identifierade ett antal processteg som inte tillförde något värde och som lätt kunde minimeras eller elimineras. En preliminär analys kom fram till att det vore möjligt att nå en ledtid på 150 dagar.

Samtidigt antog man att man genom att bjuda in de berörda kvalitetssäkringsgrupperna i optimeringsarbetet borde få en ännu tydligare genomlysning av processen. Å ena sidan innebar det att man utvidgade frågan till en större grupp, men å andra sidan så hoppades man kunna minska ledtiden ytterligare.

När kvalitetsteamen involverades visade det sig att all dokumentation, av tradition genomgick en inkommande granskning och en slutkontroll i respektive kvalitetsteam. Genom att modifiera arbetssättet och eliminera inkommande dokumentationskontroll i alla steg utom substanstillverkningen, kunde man minska ledtiden med ytterligare 50 dagar.

Resultat

När man införde förändringarna hittade man ytterligare områden som gick att förbättra. Man avstod dock från vissa av de potentiella förbättringarna eftersom dessa skulle krävt ett nytt myndighetsgodkännande. När projektet avslutades hade man lyckats komma ner till en ledtid på 52 dagar!

Låt oss samarbeta!